Satversmes tiesa vēlreiz vēršas EST jautājumos par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju

Satversmes tiesa (ST) lēmusi vērsties Eiropas Savienības Tiesā (EST) ar jautājumiem un apturējusi tiesvedību lietā par normu, kas paredz, ka apgabaltiesa ir tiesīga atcelt rajona tiesas lēmumu attiecībā uz noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju bez iespējām to pārsūdzēt, informē tiesa.

Lieta ir ierosināta pēc vairāku ārvalstu komersantu pieteikuma. ST to sāka izskatīt 11.janvārī. Komersanti lūdz ST izvērtēt Kriminālprocesa likuma 631.panta trešās daļas atbilstību Satversmes 92.panta pirmajam teikumam.

Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 631.panta trešajai daļai apgabaltiesa, izskatot sūdzību vai protestu, var atcelt rajona tiesas lēmumu, kuru nav iespējams vēlāk pārsūdzēt.

No pieteikuma un tam pievienotajiem dokumentiem izriet, ka komersantu mantai ar izmeklētājas lēmumu uzlikts arests. Vēlāk izmeklētāja pieņēmusi lēmumu sākt procesu par noziedzīgi iegūtu mantu un nodot materiālus par noziedzīgi iegūtu mantu izlemšanai tiesai.

Ar Ekonomisko lietu tiesas (ELT) lēmumu daļa no komersanta mantas atzīta par noziedzīgi iegūtu un noteikta tās konfiskācija valsts labā, bet citā daļā process par noziedzīgi iegūtu mantu izbeigts..

Minēto lēmumu pārsūdzēja gan komersanta pārstāvis, gan pati izmeklētāja. Rīgas apgabaltiesa vēlāk atcēla ELT lēmumu daļā, ar kuru bija nolemts izbeigt procesu par noziedzīgi iegūtu mantu, arestēto mantu – naudas līdzekļus – atzīstot par noziedzīgi iegūtu un nosakot tās konfiskāciju valsts labā.

Komersants uzskata, ka apgabaltiesas rīcība, pieņemot lēmumu par tam piederošās mantas atzīšanu par noziedzīgi iegūtu, ir pretrunā Kriminālprocesa likumam. Taču Kriminālprocesa likuma 631.panta trešā daļa liedz to pārsūdzēt, tādējādi neļaujot celt iebildumus pret lēmumu pēc būtības, kā arī iebilst pret nepareizu materiālo un procesuālo tiesību normu piemērošanu. Proti, komersantam esot liegtas iespējas lūgt izvērtēt Rīgas apgabaltiesas lēmuma tiesiskumu, tādēļ esot aizskartas tam Satversmes 92.panta pirmajā teikumā ietvertās tiesības uz taisnīgu tiesu.

2022.gada decembrī Satversmes tiesa jau vērsās EST lietā par tiesībām iepazīties ar lietas materiāliem procesā par noziedzīgi iegūtu mantu.

© Copyright 2020 - Omnia Analytics, SIA - All Rights Reserved
Contact Form Demo (#1)
menu-circlecross-circle