Apkopti Ekonomisko lietu tiesas pirmā pusgada rezultāti

Savas darbības pirmajos sešos mēnešos kopš 31. marta Ekonomisko lietu tiesa (ELT) pabeigusi izskatīt 110 lietas, no tām 18 civillietas, 24 krimināllietas, kā arī 68 procesus par noziedzīgi iegūtu mantu.

Procesos par noziedzīgi iegūtu mantu 54 gadījumos manta atzīta par noziedzīgi iegūtu, bet 14 gadījumos tiesa procesu izbeigusi, nesaskatīdama pamatu mantas konfiskācijai. Kopējā konfiscētās mantas vērtība lietās, kurās ELT nolēmums ir stājies spēkā (nav ticis pārsūdzēts vai ir atstāts negrozīts), pārsniedz 6 miljonus eiro.

Kopumā ELT sešos mēnešos saņemtas un ierosinātas 68 civillietas (17 prasības pieteikumus atteikts pieņemt), 58 krimināllietas un 141 process par noziedzīgi iegūtu mantu.

No pabeigtajām civillietām aptuveni puse saistītas ar kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulču lēmumiem, nākamā biežākā lietu kategorija ir būvniecības procesa dalībnieku līgumsaistību strīdi. 5 gadījumos tiesvedība izbeigta sakarā ar to, ka puses noslēgušas vienošanos vai izlīgumu. Mantiski novērtējamā prasību summa izskatītajās lietās pārsniedz 2,5 miljonus eiro.

Izskatīti arī 13 pieteikumi par prasības nodrošināšanu un 6 pieteikumi par pagaidu aizsardzību (1 pieteikums apmierināts, 7 daļēji apmierināti, 11 noraidīti).

Vispārējā kārtībā izskatītas 10 krimināllietas, bet 14 – vienošanās procesa kārtībā. Visās līdz šim pabeigtajās krimināllietās piekritību ELT ir noteicis Krimināllikuma 195. pants (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana).

Vidējais izskatīšanas termiņš līdz šim pabeigtajām civillietām ir bijis 60 dienas, krimināllietām 29 dienas, bet procesiem par noziedzīgi iegūtu mantu – 56 dienas.

54 nolēmumi līdz šim pārsūdzēti apelācijas vai kasācijas kārtībā. Augstākas instances tiesas ir paguvušas izskatīt 23 sūdzības par ELT nolēmumiem, no tiem 15 atstāti negrozīti, 2 nolēmumi daļēji atcelti, bet 6 gadījumos augstākas instances tiesas lēmušas pretēji ELT.

© Copyright 2020 - Omnia Analytics, SIA - All Rights Reserved
Contact Form Demo (#1)
menu-circlecross-circle