Ierosināta kārtējā lieta par tiesībām iepazīties ar lietas materiāliem procesā par noziedzīgi iegūtu mantu

Satversmes tiesa (ST) ierosinājusi jau kārtējo lietu, kas attiecas uz tiesību normām, kas regulē procesus par noziedzīgi iegūtu mantu. Šoreiz lieta rosināta par tiesībām iepazīties ar lietas materiāliem, informē ST.

Lieta ierosināta pēc trim vairāku ārzemju komersantu - "Rapiddeal Trade LTD", "Beligand Trade Limited", "Perfecta Middle East FZC", "Croftland Business L.P.", "Glenson Commercial Inc.", "Mainfield Assets Corp.", "Wondermax Sales Inc." un "Hyroc Impex Ltd" - iesniegtiem pieteikumiem. Pieteikumu iesniedzēju mantai kriminālprocesā uzlikts arests. Vēlāk saistībā ar minēto mantu pieņemti lēmumi uzsākt procesus par noziedzīgi iegūtu mantu un nodot materiālus par noziedzīgi iegūtu mantu izlemšanai tiesai.

Komersanti lūguši atļauju iepazīties ar visiem lietas materiāliem. To lūgumi apmierināti daļēji - noteiktā apjomā ļauts iepazīties ar kriminālprocesa materiāliem. Pieteikumu iesniedzēji šos lēmumus pārsūdzējuši tiesā.

Ar Ekonomisko lietu tiesas lēmumiem komersantu sūdzības apmierinātas daļēji - atļauts papildus iepazīties ar atsevišķiem procesa par noziedzīgi iegūtu mantu lietas materiāliem.
Komersanti lūdz ST pārbaudīt Kriminālprocesa likuma 627.panta ceturtās un piektās daļas atbilstību Satversmes 92.panta pirmajam teikumam.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 627.panta ceturto daļu procesa par noziedzīgi iegūtu mantu lietā esošie materiāli ir izmeklēšanas noslēpums, un ar tiem drīkst iepazīties procesa virzītājs, prokurors un tiesa, kas izskata šo lietu. Šā likuma 628.pantā minētās personas ar lietā esošajiem materiāliem var iepazīties ar procesa virzītāja atļauju un viņa noteiktajā apjomā.
Kriminālprocesa likuma 627.panta piektā daļa nosaka, ka procesa virzītāja lēmumu par lūguma par iepazīšanos ar lietas materiāliem noraidīšanu var pārsūdzēt rajona tiesā, kas izskata procesu par noziedzīgi iegūtu mantu. Tiesa pieņem lēmumu par sūdzības pilnīgu vai daļēju apmierināšanu vai noraidīšanu un lēmums nav pārsūdzams.

Lai tiesa izlemtu, vai iepazīšanās ar lietas materiāliem apdraud citu personu pamattiesības, sabiedrības intereses vai traucē kriminālprocesa mērķa sasniegšanu, tiesa var pieprasīt krimināllietas materiālus un iepazīties ar tiem.

Komersantu ieskatā, apstrīdētās normas var liegt piekļuvi vairākiem būtiskiem lietas materiāliem procesā par noziedzīgi iegūtu mantu, tādējādi ierobežojot ar mantu saistītās personas iespējas atspēkot procesa virzītāja pieņēmumu par mantas noziedzīgo izcelsmi. Līdz ar to esot aizskartas iesniedzēju Satversmes 92.panta pirmajā teikumā ietvertās tiesības uz taisnīgu tiesu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2023.gada 20.marts.

© Copyright 2020 - Omnia Analytics, SIA - All Rights Reserved
Contact Form Demo (#1)
menu-circlecross-circle