Ierosināta vēl viena lieta par normām, kas regulē noziedzīgi iegūtas mantas pierādīšanu

Satversmes tiesa 2022. gada 10. oktobrī ierosināja vēl vienu lietu, kas regulē noziedzīgi iegūtas mantas pierādīšanu, ziņo Satversmes tiesa.

Lieta ierosināta par Kriminālprocesa likuma 124. panta sestās daļas atbilstību Latvijas Satversmes 92. panta pirmajam un otrajam teikumam, kas nosaka, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā, ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu.

Lietas ierosinātāja Žanna Šalmana (Zhanna Shalman) apstrīd Kriminālprocesa likuma 124. panta sesto daļu, kas nosaka, ka kriminālprocesā un procesā par noziedzīgi iegūtu mantu pierādīšanas priekšmetā ietilpstošie apstākļi attiecībā uz mantas noziedzīgo izcelsmi uzskatāmi par pierādītiem, ja pierādīšanas gaitā ir pamats atzīt, ka mantai, visticamāk, ir noziedzīga, nevis likumīga izcelsme.

Ar tiesas lēmumu pieteikuma iesniedzējas nekustamā īpašuma domājamās daļas un bankas kontos esošie naudas līdzekļi tika atzīti par noziedzīgi iegūtiem un konfiscēti valsts labā. Pieteikuma iesniedzējas ieskatā, no apstrīdētās normas izriet pazemināts pierādīšanas standarts attiecībā uz mantas saistību ar noziedzīgu nodarījumu, kas procesā par noziedzīgi iegūtu mantu neesot pieļaujams, jo tādējādi tiekot pārkāpti fundamentāli kriminālprocesa principi, piemēram, princips, ka pierādīšanas priekšmetā ietilpstošie apstākļi uzskatāmi par pierādītiem, ja pierādīšanas gaitā izslēgtas jebkādas saprātīgas šaubas par to esamību vai neesamību. Turklāt apstrīdētā norma pieļaujot to, ka procesā par noziedzīgi iegūtu mantu ar mantu saistītajai personai netiek nodrošinātas vienlīdzīgas tiesības ar procesa virzītāju. Tāpat apstrīdētā norma novedot pie tā, ka pieteikuma iesniedzēja tiekot faktiski sodīta ar mantas konfiskāciju par neizdarītu noziegumu. Tādējādi ar apstrīdēto normu esot aizskartas pieteikuma iesniedzējai Satversmes 92. panta pirmajā un otrajā teikumā ietvertās tiesības.

Lietas sagatavošanas termiņš noteikts 2023. gada 10. martā.

Omnia Analytics jau ziņoja, ka lietu skaits par tiesību normām, kas regulē procesu par noziedzīgi iegūtu mantu, pieaug. Jūlijā tika ierosināta lieta par tiesībām iepazīties ar lietas materiāliem procesā par noziedzīgi iegūtu mantu. Vēl pirms tam tika ierosināta lieta par normām, kas regulē noziedzīgi iegūtas mantas pierādīšanu.

© Copyright 2020 - Omnia Analytics, SIA - All Rights Reserved
Contact Form Demo (#1)
menu-circlecross-circle