Kādi termiņi ir tiesību ierobežojumiem - mantas arestam?

Mēs turpinām publicēt atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par procesiem, kas saistīti ar īpašuma tiesību ierobežojumiem.

Saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa likuma 389.pantu no brīža, kad pirmstiesas kriminālprocesā personas mantai ir uzlikts arests, tas jāatceļ divdesmit divu mēnešu laikā. Šo termiņu procesa virzītājs ar vairākiem tiesneša lēmumiem var pagarināt vēl par deviņiem mēnešiem (bet ne vairāk par 3 mēnešiem ar vienu lēmumu). Faktiski tas nozīmē, ka ne vēlāk kā pēc 22+9 mēnešiem procesa virzītājam arests jāatceļ vai lieta var tikt izdalīta no galvenā kriminālprocesa – procesa par noziedzīgi iegūto mantu - un nodota tiesai.

Saskaņā ar Kriminālprocesa 392.pantu, ja ir panākts mantisko attiecību taisnīgs noregulējums, bet personas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav pierādīta un papildu pierādījumu iegūšana nenodrošinās ekonomisku pirmstiesas kriminālprocesu vai var radīt nesamērīgi lielus izdevumus, procesa virzītājs var pieņemt lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu.

No prakses redzam, ka kriminālprocesos, kur aizskartais mantas īpašnieks aktīvi iebilst izmeklēšanas izteiktajām aizdomām un sniedz paskaidrojumus par līdzekļu izcelsmi, termiņi mēdz sasniegt maksimāli atļautos 22 mēnešus un pat tiek pagarināti, jo tiesībsargājošajām iestādēm neizdodas savākt pietiekamus pierādījumus savas pozīcijas aizstāvēšanas tiesā. Savukārt procesos, kur aizskartais mantas īpašnieks sev zināmu motīvu vadīts izvēlas nekomunicēt ar izmeklētāju, lieta tiesā dažkārt nonāk pat 5 mēnešu laikā un tiek lemts par mantas konfiskāciju.

Kāds procesuālais statuss ir procesā iesaistītajām personām (fiziska vai juridiska persona, PLG, pilnvarota persona)?

Pārsvarā personām, gan fiziskām, gan juridiskām, kuru mantai uzlikts arests kriminālprocesa ietvaros ir aizskartā mantas īpašnieka statuss. Šis statuss tiek piešķirts personām, kuru īpašnieka vai valdītāja tiesības rīkoties ar mantu ir ierobežotas ar mantas arestu. Atsevišķos gadījumos, lielākoties, kad izmeklētāja rīcībā ir informācija, piemēram, par kriminālprocesiem, kas norisinās pret attiecīgo fizisko personu tās mītnes valstīs (vai saimnieciskas darbības veikšanas valstīs), vai citi argumenti, kas, iespējams, ir nopietnāki par vispārīgām aizdomām, personai var tikt piemēroti arī citi procesuālie statusi. Piemēram, persona, pret kuru uzsākts kriminālprocess, vai aizdomās turētais. Jāatzīmē, ka aizskartā mantas īpašnieka procesuālas tiesības un pienākumi ir analoģiski liecinieka tiesībām un pienākumiem.

© Copyright 2020 - Omnia Analytics, SIA - All Rights Reserved
Contact Form Demo (#1)
menu-circlecross-circle