Arvien vairāk lietu Satversmes tiesā par normām, kas attiecas uz procesiem par noziedzīgi iegūtu mantu

Satversmes tiesa ierosinājusi jau kārtējo lietu par tiesību normām, kas attiecas uz procesiem par noziedzīgi iegūtu mantu. 2.maijā ierosināta lieta par normām, kas regulē noziedzīgi iegūtas mantas pierādīšanu.

Prasības iesniedzējs apstrīdējis Kriminālprocesa likuma 124. panta sestajā daļā, Kriminālprocesa likuma 125. panta trešajā daļā  un Kriminālprocesa likuma 126. panta 3.1 daļā noteikto, norādot, ka šajās tiesību normās noteiktais neatbilst Satversmes 92. panta pirmajam un otrajam teikumam. Tas nosaka, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā un ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu.

Lieta ierosināta pēc Janīnas Filatovas pieteikuma. Izmeklētājs ar uzraugošā prokurora piekrišanu uzsācis procesu par noziedzīgi iegūtu mantu un nodevis materiālus par noziedzīgi iegūtu mantu izlemšanai tiesai. Ar tiesas lēmumu pieteikuma iesniedzējas finanšu līdzekļi atzīti par noziedzīgi iegūtiem un konfiscēti valsts labā.

Pieteikuma iesniedzējas ieskatā ar apstrīdētajām normām personai uzlikts nesamērīgs un neizpildāms pienākums pierādīt tai piederošo finanšu līdzekļu likumīgo izcelsmi. Likumdevējs neesot noteicis pietiekamas procesuālās tiesību uz taisnīgu tiesu garantijas, lai persona varētu aizstāvēties pret mantas noziedzīgas izcelsmes prezumpciju. Tādā veidā pieteikuma iesniedzēja tiekot nostādīta būtiski neizdevīgākā situācijā salīdzinājumā ar procesa virzītāju.

Turklāt, neraugoties uz to, ka process par noziedzīgi iegūtu mantu nav vērsts uz personas vainas konstatēšanu, par pieteikuma iesniedzēju tiekot izteikts vērtējums kā par personu, kura ir vainīga noziedzīgā nodarījumā. Proti, apstrīdētās normas pieļaujot to, ka personai, kas likumā noteiktā kārtībā vēl nav atzīta par vainīgu kāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, prezumētas saistības ar šādu noziedzīgu nodarījumu dēļ tiek atņemta viņas manta. Tādējādi ar apstrīdētajām normām esot aizskartas pieteikuma iesniedzējai Satversmes 92. panta pirmajā un otrajā teikumā ietvertās tiesības, informē Satversmes tiesa.

Satversmes tiesā iesniegtas jau vairāk nekā 10 lietas, kas attiecas uz procesiem par noziedzīgi iegūtu mantu. Lielākajā daļā no tām Satversmes tiesa lūgusi prejudiciālus nolēmumus Eiropas Savienības tiesai.

© Copyright 2020 - Omnia Analytics, SIA - All Rights Reserved
Contact Form Demo (#1)
menu-circlecross-circle