ECT spriedums, kas var ietekmēt procesus par noziedzīgi iegūtu mantu.

2023.gada 26.septembrī Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) lietā Yordanov and others vs. Bulgaria (pieteikumi Nr. 265/17 un 26473/18) pieņēma spriedumu, kas varētu būtiski ietekmēt to, kā turpmāk Latvijā tiks izskatīti un vērtēti procesi par noziedzīgi iegūtu mantu.

Spriedumā ECT ir norādījusi - lai konfiscētu personai mantu kā noziedzīgi iegūtu, nav pietiekami ar to, ka persona nevar pierādīt, ka manta ir iegūta likumīgi. Papildus nacionālajām tiesām ir jāpamato, ka ir noticis noziedzīgs nodarījums, kura rezultātā ir iegūta konfiskācijai pakļautā manta, un ir jānorāda saikne starp konfiscējamo mantu un attiecīgo noziedzīgo nodarījumu. Lai arī konkrētais spriedums līdz galam neatbild uz jautājumu par to, kādā pakāpē ir jāpamato noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas fakts, tas ir skaidrs signāls, ka Latvijas tiesām šīs kategorijas lietas ir jāvērtē rūpīgāk, vismaz identificējot konkrētu noziedzīgu nodarījumu, kura rezultātā ir iegūta manta, ko valsts vēlas atzīt par noziedzīgi iegūtu un konfiscēt, uzskata uzņēmums BDO Latvija.

“Latvijas tiesas līdz šim ir pieņēmušas neskaitāmus nolēmumu, kuru argumentācija, manā vērtējumā, neatbilst jaunākajai ECT praksei, un tas liek secināt, ka Latvijā ir pieņemami konfiscēt it kā noziedzīgi iegūtu mantu tikai tāpēc, ka aizskartās mantas īpašnieks nespēj tiesā pietiekami pamatot mantas legālo izcelsmi,” uzsvēris Oskars Jonāns, BDO tiesvedību nodaļas vadītājs un zvērināts advokāts. Viņš arī vērš uzmanību, ka: "Latvijas tiesas pārsvarā ignorē apstākli, ka pēc būtības bez nozieguma nav iespējama noziedzīgas izcelsmes manta”. Proti, ir nepieciešams pamatot to, ka ir izdarīts kāds, tā sauktais, predikatīvais noziedzīgais nodarījums, kura rezultātā ir radusies it kā noziedzīgi iegūta manta.

“Šis ECT spriedums oficiāli apstiprina advokātu jau ilgstoši paustās bažas, ka Latvijas tiesas pārāk vienkāršoti risina mantas konfiskācijas jautājumus procesos par noziedzīgi iegūtu mantu. Uzskatām, ka tas rada juridisku pamatu pārskatīt Latvijas tiesu praksi ne vien nākotnē, bet arī  jau izspriestajās lietās, un šobrīd ar klientiem jau strādājam šajā virzienā,” norādījis Raivis Leimanis, BDO asociētais partneris un zvērināts advokāts.

© Copyright 2020 - Omnia Analytics, SIA - All Rights Reserved
Contact Form Demo (#1)
menu-circlecross-circle