Jauna lieta Satversmes tiesā

Satversmes tiesā (ST) ir ierosinājusi lietu un vērtēs, vai pamatlikumam atbilst Kriminālprocesa likuma norma, kas ierobežo iespējas apelācijas instances tiesai iesniegt jaunus pierādījumus lietās par noziedzīgi iegūtu mantu.

Pieteikumu iesniedzis komersants "Kaspianlab”, kas apstrīdējis Kriminālprocesa likuma 629.panta redakciju, kas regulē tiesas procesu par noziedzīgi iegūtu mantu. 2022.gada 6.oktobrī normā tika pieņemti grozījumi, kas citstarp paredzēja lietas dalībnieku tiesības iepazīties ar lietas materiāliem, kā arī tika paredzēts, ka tiesas procesā iesaistītās personas var iesniegt pierādījumus rajona tiesai, bet ne apgabaltiesai.

Uzņēmuma skatījumā, šis ierobežojums iesniegt jaunus pierādījumus apelācijas instancē nenodrošinot viņam Satversmes 92.panta pirmajam teikumam atbilstošas tiesības uz taisnīgu tiesas procesu, kā arī ierobežojot Satversmes 1.pantā ietverto tiesiskās paļāvības aizsardzību.

Pieteikumā norādīts,  ka ir noslēdzies tiesas process par noziedzīgi iegūtu mantu saistībā ar pieteikuma iesniedzējam piederošiem finanšu līdzekļiem. Ar pirmās instances tiesas lēmumu, kas sagatavots pirms grozījumu spēkā stāšanās, pieteikuma iesniedzējam piederošie finanšu līdzekļi atzīti par noziedzīgi iegūtiem. Tiesvedības procesa laikā apelācijas instances tiesā stājās spēkā iepriekš minētie grozījumi, kas ļāva pieteikuma iesniedzējam iepazīties ar lietas materiāliem.

Šīs tiesības pieteikuma iesniedzējam tika nodrošinātas. Tomēr, kad komersants lūdza apelācijas instances tiesu pievienot pierādījumus lietas materiāliem, tiesa lūgumu noraidīja, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 629.panta ceturto daļu. Apelācijas instances tiesa atstāja negrozītu pirmās instances tiesas nolēmumu.

Komersants norāda, ka ar grozījumiem kopumā esot ieviestas izmaiņas procesuālajā regulējumā, kas, no vienas puses, ļauj personai iepazīties ar visiem lietas materiāliem, bet, no otras puses, neļauj iesniegt lūgumus par pierādījumu pievienošanu apelācijas instances tiesā. Likumdevējam esot bijis jāparedz saudzējošs pārejas periods, kas attiecas uz tiem procesiem par noziedzīgi iegūtu mantu, kas ir uzsākti pirms grozījumu spēkā stāšanās, bet noslēgušies vēlāk. Iespējas efektīvi aizsargāt savas tiesības taisnīgā tiesā ietverot arī iespēju iepazīties ar otras puses argumentiem un savāktajiem pierādījumiem, tos atspēkot, kā arī iesniegt savus pierādījumus.

ST ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2024.gada 2.janvārim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir nākamā gada 1.aprīlis. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lems pēc lietas sagatavošanas.

© Copyright 2020 - Omnia Analytics, SIA - All Rights Reserved
Contact Form Demo (#1)
menu-circlecross-circle