Labticīga īpašnieka tiesību uz īpašumu aizsardzība mantas īpašās konfiskācijas procesā

Rakstā, kuru sagatavojis Vadims Reinfelds, Mg. iur. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorants, analizētas labticīgo trešo personu iespējas aizsargāt savas tiesības uz īpašumu mantas īpašās konfiskācijas procesā. 

Ar terminu “labticīgs īpašnieks” vai “labticīgs ieguvējs” šajā rakstā tiek domāta persona, kas labā ticībā ieguvusi mantu, par kuru kriminālprocesā tiek lemts par konfiskāciju. Ar jēdzienu “mantas īpašās konfiskācijas process” šajā darbā autors saprot ne tikai atsevišķi izdalīto procesu par noziedzīgi iegūtu mantu, bet jebkuru kriminālprocesu, kura ietvaros labticīgam īpašniekam var tikt piemērota mantas īpašā konfiskācija vai kurā labticīga ieguvēja tiesības konfliktē ar cietušā tiesībām uz mantu.

Raksta kopsavilkums 

1. Labticīgs īpašnieks ir jāizsargā no mantas īpašās konfiskācijas, tas izriet no vispārējiem tiesību principiem, Satversmes, starptautiskiem līgumiem un ECT spriedumiem. Mantas īpašā konfiskācija no labticīga ieguvēja nav pieļaujama. 

2. Mantas noziedzīgā izcelsme neturpinās mūžīgi, bet izbeidzas ar labticīgu iegūšanu. Visa manta, sākot ar labticīgas iegūšanas brīdi un neatkarīgi no tam sekojošu darījumu skaita, ir uzskatāma par likumīgas izcelsmes mantu, kuras piederība nosakāma pēc civiltiesību normām. 

3. Vienīgais izņēmums, kad labticīgas trešās personas īpašuma tiesības aizsargātas netiek, ir noziedzīgā nodarījumā cietušā tiesību pārsvars. Cietušā tiesības tiek aizsargātas ar īpašuma tiesību atjaunošanu (restitūciju). Restitūcija ir pieļaujama tikai attiecībā uz neatvietojamām lietām (nekustamie īpašumi, transportlīdzekļi, mākslas darbi u. c.).

Pilnu rakstu lasiet šeit.

© Copyright 2020 - Omnia Analytics, SIA - All Rights Reserved
Contact Form Demo (#1)
menu-circlecross-circle