Procesā par noziedzīgi iegūtu mantu nav līdzsvarotas pušu tiesības

Ir acīmredzams, ka procesā par noziedzīgi iegūtu mantu nav līdzsvarotas pušu tiesības – prezumpcija par mantas noziedzīgo izcelsmi, apgrieztais pierādīšanas pienākums un pazeminātais pierādīšanas standarts "visticamāk, noziedzīgi iegūta manta" ir pārlikuši galveno pierādīšanas nastu uz privātpersonu.

Tas secināts rakstā “Procesa par noziedzīgi iegūtu mantu konstitucionālā uzraudzība”, kuru izdevumā “Jurista Vārds publicējis Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorants, Mg. iur. Vadims Reinfelds.

Publikācijā autors analizē Satversmes tiesas iesaisti un lomu procesu par noziedzīgi iegūtu mantu reglamentējošo tiesību normu atbilstības izvērtēšanā saistībā ar Satversmē nostiprinātajām pamattiesībām, kā arī Satversmes tiesas ietekmi uz likumdošanas procesu un tiesās izskatāmajām lietām par mantas konfiskāciju.

Autors norāda: “Kā redzams gan no Saeimas paskaidrojumiem Satversmei tiesai, gan no KPL 626. panta pirmās daļas, gan no Direktīvas 2014/42, process, kurā tiek lemts par mantas konfiskāciju bez notiesājoša sprieduma, ir izņēmuma rīks. Veids, kā šo procesu izmanto Latvijas tiesībsargājošās ie­stādes, liecina nevis par izņēmuma gadījumiem, bet par sistēmisku un metodisku šo iestāžu rīcību nolūkā veikt mantas konfiskāciju tām atvieglotā procesā.”

Autora ieskatā, ir nepieciešams veikt šādus pasākumus, lai mazinātu vai novērstu iespējamo kaitējumu no mantas īpašās konfiskācijas institūta neatbilstošas piemērošanas:

1) tiesām būtu jāaptur procesi par noziedzīgi iegūtu mantu līdz Satversmes tiesas spriedumam, ja to lūdz aizskartās mantas īpašnieks;

2) Saeimai nepieciešams veikt procesa par noziedzīgi iegūtu mantu reformu, negaidot Satversmes tiesas spriedumu un iespējamos kompensācijas pieprasījumus pret valsti;

3) aizskartās mantas īpašniekiem, kuru manta nav noziedzīgi iegūta, bet ir konfiscēta ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu, jāvēršas Satversmes tiesā, lai garantētu, ka to tiesību aizskārums varētu tikt novērsts.

Pilnu rakstu lasiet izdevumā “Jurista Vārds”, 29.08.2023. Raksta pamatā ir referāts, kas nolasīts Latvijas Universitātes zinātniskajā konferencē 2023. gada 21. aprīlī.

© Copyright 2020 - Omnia Analytics, SIA - All Rights Reserved
Contact Form Demo (#1)
menu-circlecross-circle