Satversmes tiesā vēl viena lieta par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas pārsūdzēšanas kārtību

Satversmes tiesa (ST) ierosinājusi vēl vienu lietu par tiesas lēmuma par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju pārsūdzēšanas kārtību.

Portāls Delfi ziņo, ka ārvalstu komersanta "1Dream" mantai ar izmeklētājas lēmumu tika uzlikts arests. Vēlāk izmeklētāja pieņēmusi lēmumu uzsākt procesu par noziedzīgi iegūtu mantu un nodot materiālus par noziedzīgi iegūtu mantu izlemšanai tiesai.

Tāpat ST šajā lietā skatīs jautājumu par tiesībām iepazīties ar lietas materiāliem procesā par noziedzīgi iegūtu mantu un tiesas lēmuma pārsūdzēšanas kārtību. Proti, saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 627. panta ceturto daļu procesa par noziedzīgi iegūtu mantu lietā esošie materiāli ir izmeklēšanas noslēpums, un ar tiem drīkst iepazīties procesa virzītājs, prokurors un tiesa, kas izskata šo lietu. Šā likuma 628. pantā minētās personas ar lietā esošajiem materiāliem var iepazīties ar procesa virzītāja atļauju un viņa noteiktajā apjomā.

Kriminālprocesa likuma 627. panta piektā daļa nosaka, ka procesa virzītāja lēmumu par lūguma par iepazīšanos ar lietas materiāliem noraidīšanu var pārsūdzēt rajona tiesā, kas izskata procesu par noziedzīgi iegūtu mantu. Tiesa pieņem lēmumu par sūdzības pilnīgu vai daļēju apmierināšanu vai noraidīšanu. Lēmums nav pārsūdzams. Lai tiesa izlemtu, vai iepazīšanās ar lietas materiāliem apdraud citu personu pamattiesības, sabiedrības intereses vai traucē kriminālprocesa mērķa sasniegšanu, tiesa var pieprasīt krimināllietas materiālus un iepazīties ar tiem.

Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 631. panta trešajai daļai apgabaltiesa, izskatot sūdzību vai protestu, var atcelt rajona tiesas lēmumu un pieņemt šā likuma 630.pantā minēto lēmumu, un lēmums nav pārsūdzams. Savukārt Satversmes 92. panta pirmais teikums noteic, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.

Uzņēmums, kas iesniedzis sūdzību, uzskata, ka valstij ir jānodrošina iespēja pārsūdzēt minēto apgabaltiesas lēmumu, jo tā rezultātā notiekot personas mantas konfiskācija un tiekot būtiski ierobežotas personas tiesības uz īpašumu. Prasība nodrošināt šāda lēmuma pārsūdzību izrietot arī no Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa direktīvas par nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā.

Pieteikuma iesniedzējs arī uzskata, ka Kriminālprocesa likuma 627. panta ceturtā un piektā daļa liedz piekļuvi lietas materiāliem, kas pamato ziņas par mantas noziedzīgo izcelsmi. Šīs tiesību normas paredzot iespēju liegt piekļuvi vairākiem būtiskiem lietas materiāliem, uz kuriem pamatoti procesa virzītāja pieņēmumi par mantas noziedzīgo izcelsmi. Tādā veidā esot aizskartas pieteikuma iesniedzējam Satversmes 92. panta pirmajā teikumā ietvertās tiesības uz taisnīgu tiesu.

ST ir uzaicinājusi Saeimu līdz šā gada 6. martam iesniegt ST atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2022. gada 6. maijs.

© Copyright 2020 - Omnia Analytics, SIA - All Rights Reserved
Contact Form Demo (#1)
menu-circlecross-circle